Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Drechtraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Drechtraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Drechtraad
Vergadernummer 1839469
Aanvang-sluiting 04-07-2017 19:00 - 04-07-2017 23:45

De voorzitter, P.A.C.M. van der Velden, nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 04 juli 2017 van 19:00 tot 23:45 uur, die wordt gehouden in het Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1.

Vanavond worden de Algemene Beschouwingen gehouden.

Van 17.30 -19.00 uur is er een maaltijdbuffet in de Raedtskelder onder het Stadhuis.

De vergadering van de Drechtraad begint om 19.00 uur.

U kunt hier de vergadering via livestream volgen

1

min
Besluit

De vergadering wordt geopend door de voorzitter. De concept-agenda wordt vastgesteld.

2

min
Besluit

De voorzitter, portefeuillehouder J.P. Tanis, mevr. T.C. van Es (D66 Papendrecht) en de heer J.C. Brand (SGP Alblasserdam) hebben mededelingen. Zie hiervoor het verslag.

min
Toezegging(en)
Toezegger: JP Tanis
Datum gepland: 14-02-2018
Datum gereed: 01-05-2018
Toezegging portefeuillehouder Tanis (gedaan tijdens de bijeenkomst op 4 juli 2017): Het lobbyboekje over spoorveiligheid Drechtsteden (versie voor bestuur) wordt aan elke fractie toegezonden.
Stand van zaken:
08-12-17: Aan het opstellen van het lobbyboekje wordt gewerkt. Verwacht wordt dat deze nog dit jaar wordt afgerond en begin volgend jaar beschikbaar is voor de fracties. Afronding 2017 is niet gelukt. Verwacht wordt dat het lobbyboekje binnenkort beschikbaar komt.

3

min
Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4

min
Besluit

Het concept-verslag van de Drechtraad van 6 juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

6

min
Besluit

Het Controleprotocol 2017 wordt vastgesteld.

7

min
Besluit

Het Auditplan 2017 wordt vastgesteld.

Bespreekstukken

8

De agendapunten 9 t/m 14 worden als één integraal onderwerp behandeld.
De volgorde van sprekers zal aan het begin van de bespreking door loting worden bepaald.
Tevens zijn in de 1e en 2e termijn interrupties mogelijk. De voorzitter zal de spreektijden strak hanteren.

19.30 - 20.45 uur      Eerste termijn (maximale netto spreektijd: 7 min. voor alle fracties en 3 minuten voor fractie Meijer)
20.45 - 21.00 uur      Schorsing
21.00 - 21.45 uur      Spreektijd portefeuillehouders
21.45 - 22.00 uur      Schorsing
22.00 - 22.30 uur      Tweede termijn (maximale netto spreektijd: 3 min.)
22.30 - 22.50 uur      Spreektijd portefeuillehouders
22.50 - 23.10 uur      Schorsing en beraad stemverklaringen
23.10 - 23.30 uur      Stemmingen

min
Besluit

De agendapunten 9 t/m 14 zijn als één integraal onderwerp behandeld. 
De volgorde van sprekers is aan het begin van de bespreking door loting bepaald.

9

min
Besluit

Kennis wordt genomen van:
1.  het concept-accountantsverslag;
2.  de reactie van het Drechtstedenbestuur op het accountantsverslag. 

Vastgesteld worden:
3.  de concept-jaarstukken 2016 GRD;
4.  de resultaatbestemming zoals voorgesteld;
5.  de afrekening met de gemeenten zoals gespecificeerd.

10

min
Besluit

Vastgesteld wordt het 'Kompas 2016: Drechtsteden op koers?'

11

min
Besluit

1. Vastgesteld wordt de 1e burap 2017.
2. Vastgesteld wordt de voorgestelde begrotingswijzigingen.
3. Vastgesteld wordt de voorgestelde gemeentelijke bijdragen.
4. Een krediet van € 0,55 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor de huisvesting en ICT van de sociale dienst.
5. Kennis wordt genomen van het advies van de Cliëntenraad Regio Drechtsteden d.d. 6 juni 2017.

12

min
Besluit

1. De inkomensgrens voor een vergoeding uit het SMS kinderfonds wordt verhoogd van 120% naar 140% van het sociaal minimum.
2. Het Persoonlijk Minima Budget (PMB) wordt verlaagd van 40% naar 35% van de geldende bijstandsnorm.
3. De toelatingstermijn van het PMB wordt verlengd van de huidige 3 maanden naar 1 jaar vanaf de start van de uitkering.
4. Via één loket wordt direct hulp geboden bij het op orde brengen van het huishoudboekje van inwoners met een laag inkomen.
5. De voorgestelde maatregelen gaan in per 1 januari 2018.
6. De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2018 van de GRD.

min
Amendement(en)
Titel: Beleidsvoorstel n.a.v. de evaluatie minimabeleid
Status: Ingetrokken
Indieners:
Dit amendement is ingetrokken. Amendement A1 is gehandhaafd.
170704 Amendement 3 (INGETROKKEN) evaluatie minimabeleid.pdf
Titel: Beleidsvoorstel n.a.v. evaluatie minimabeleid
Status: Aangenomen
Indieners:
spreekt uit: De beslispunten 1 en 2 van het besluit: 1. De inkomensgrens voor een vergoeding uit het SMS kinderfonds te verhogen van 120% naar 150% van het sociaal minimum. 2. Het Persoonlijk Minima Budget (PMB) te verlagen van 40% naar 25% van de geldende bijstandsnorm. Als volgt te wijzigen: 1. De inkomensgrens voor een vergoeding uit het SMS kinderfonds te verhogen van 120% naar 140% van het sociaal minimum. 2. Het Persoonlijk Minima Budget (PMB) te verlagen van 40% naar 35% van de geldende bijstandsnorm. Als 3e beslispunt tussen te voegen: 3. De toelatingstermijn van het PMB te verlengen van de huidige 3 maanden naar 1 jaar vanaf de start van de uitkering. En de hiernavolgende beslispunten te hernummeren als 4 tot en met 7.
170704 Amendement 1 (AANGENOMEN) evaluatie minimabeleid.pdf
Titel: Handhaaf persoonlijk minima budget
Status: Verworpen
Indieners:
besluit het beleidsvoorstel n.a.v. de evaluatie minimabeleid als volgt aan te passen: - beslispunt 2 'het persoonlijke minima budget' te verlagen van 40% naar 25% van de geldende bijstandsnorm' wordt gewijzigd in 'het persoonlijk minima budget blijft onaangetast' - beslispunt 5 wordt: de financiële dekking wordt gevonden binnen de omvang van de huidige begroting 2018 van de GrD - de huidige beslispunten 5 en 6 worden hierdoor beslispunten 6 en 7
170704 Amendement 2 (VERWORPEN) handhaaf PMB.pdf
min
Motie(s)
Titel: 50 wordt 40
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Verzoekt het DSB: - in het 3e kwartaal van 2017 een voorstel te doen aan de Drechtraad waarbij bijstandsgerechtigden met een loonwaarde vanaf 40% worden ondersteunt naar betaald werk; - in dit voorstel aan te geven wat de totale meerkosten zijn en op welke wijze deze gefinancierd gaan worden; - te overleggen met Baanbrekend over de matchingskosten met als uitgangspunt dat deze kosten lager worden indien Baanbrekend niet alleen mensen vanaf 50% gaat bemiddelen maar al vanaf 40%.
170704 Motie 3 (VERWORPEN) 50 wordt 40.pdf
min
Toezegging(en)
Toezegger: PJ Heijkoop
Datum gepland: 01-10-2018
Datum gereed:
Localo's: Verzoek om collectieve zorgverzekering tegen het licht te houden (in het kader van Rotterdam). Toezegging: De portefeuillehouder blijft volgen wat er in Rotterdam gebeurt. In 2018 komt hij er op terug.
Stand van zaken:
In 2018 komt de portefeuillehouder erop terug, zoals toegezegd. 08-01-2018: verwachting is dat Rotterdam rond de zomer de plannen rond heeft; in dat geval wordt er in het 3e kwartaal 2018 op terug gekomen.

13

min
Besluit

Vastgesteld worden:
1.  De primaire begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 tot en met 2021.
2.  De gemeentelijke bijdragen voor 2018.  

Beschikbaar wordt gesteld:
3.  Een krediet van € 0,4 miljoen voor vervangingsinvesteringen in de huisvesting en ICT van de sociale dienst.

min
Motie(s)
Titel: Algemene beschouwingen 4 juli 2017; ambities en afspraken
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners:
Spreekt uit dat: • wij de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt om in de regio samen te investeren bij toenemende rijksbudgetten (Trap op) nakomen; • wij inhoudelijk blijven investeren in onze prioriteiten en het ingezette beleid uit 2016 en 2017 structureel voortzetten in 2018 en verder; • wij alles op alles zetten om onze afspraak met betrekking tot Trap op, Trap af alsnog na te komen en later dit jaar het benodigde geld voor onze prioriteiten (lokaal) vrij te maken, en te verwerken in de geactualiseerde GRD-begroting 2018.
170704 Motie 1 (AANGENOMEN) algemene beschouwing DR; ambities en afspraken.pdf
Titel: Primaire begroting 2018 GrD
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Wij verzoeken: - het DSB om in kaart te brengen welke mogelijkheden er binnen de programmabudgetten van de GRD zijn om bij te dragen aan het terugdringen van het tekort. - de deelnemende gemeenten te verzoeken om in gezamenlijkheid een eigen bijdrage te leveren aan de oplossing. - om het DSB opdracht te geven in het licht van deze brede integrale financiële opgave, het nadere bestuurlijke gesprek aan te gaan met de gemeenten om mede invulling te geven aan het gezamenlijke proces van de gemeenten en GR om te zoeken naar maatregelen om de (gemeentelijke) uitgaven naar beneden bij te stellen om daarmee invulling te geven aan de oproep zoals verwoord in de gemeentelijke kader nota's. - om zodoende invulling te kunnen geven aan onze groeiagenda.
170704 Motie 2A (VERWORPEN) primaire begroting GrD.pdf
Titel: Primaire begroting 2018 GrD
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
Deze motie is ingetrokken. Daarvoor in de plaats is Motie 2A ingediend.
170704 Motie 2 (INGETROKKEN) primaire begroting 2018 GrD.pdf
min
Toezegging(en)
Toezegger: AJ Flach
Datum gepland: 01-02-2018
Datum gereed: 15-01-2018
SGP-CU: wil duidelijk verwoord hebben wat het DSB in het kader van de groeiagenda niet meer gaat doen. Toezegging: Lijst van zaken die niet meer door het DSB worden opgepakt, wordt in vierde kwartaal toegezonden. In september voert het DSB discussie over de concept lijst.
Stand van zaken:
13/12/17: De toezegging is verwerkt in de Geactualiseerde Perspectiefnota 2018 (bijlage D). Deze zal voor de Carrousel én voor de Drechtraad van 6 februari 2018 geagendeerd worden.

14

min
Besluit

1. De benodigde indexeringsomvang wordt vastgesteld en de hiervoor benodigde 1.000.000 euro vanaf 2018 en verder worden in de Geactualiseerde Begroting 2018 verwerkt.
2. Het voorstel omtrent het Regionaal Meerjarenprogramma (I) wordt vastgesteld en de hiervoor benodigde 519.000 euro voor 2018 en verder in de Geactualiseerde Begroting 2018 worden verwerkt.
3. Het voorstel omtrent het Uitvoeren van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (II) wordt vastgesteld en de hiervoor benodigde 110.000 euro voor de jaren 2018 en 2019 worden in de Geactualiseerde Begroting 2018 verwerkt.
4.  Kennis wordt genomen van de oproep van gemeenten om de begroting richting de geactualiseerde begroting 2018 naar beneden bij te stellen, om de gemeenten tegemoet te komen in hun financiële opgave.
5. De Perspectiefnota 2018 wordt vastgesteld.

15

min
Besluit

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.