Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Drechtraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Drechtraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Drechtraad
Vergadernummer 2314794
Aanvang-sluiting 01-10-2019 21:15 - 01-10-2019 22:45
Hoofdvergadering Drechtstedendinsdag avondgedeelte

De voorzitter, de heer A.W. Kolff, nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op  dinsdag 01 oktober 2019 van 21:15 tot 22:45 uur. In het Gemeentehuis van Papendrecht, Markt 22

1

min
Besluit

De vergadering wordt geopend door de voorzitter. De concept-agenda wordt vastgesteld.

2

min
Besluit

De voorzitter heeft enkele mededelingen. Zie hiervoor het verslag.

3

min
Besluit

Hiervan wordt gebruikt gemaakt. Zie het verslag.

4

min
Besluit

Het concept-verslag van de Drechtraad van 2 juli 2019 wordt gewijzigd vastgesteld.

5

min
Besluit
De lijst ingekomen stukken is vastgesteld

Hamerstukken

6

min
Besluit

DE DRECHTRAAD


Gelet op artikel 18 van de Verordening Algemeen Bestuur Drechtsteden en gelezen het voorstel van


9 juli 2019;


BESLUIT:


Mevrouw drs. A.E.T Wepster Msc, griffier van Dordrecht, met ingang van 1 oktober 2019 voor te dragen als plaatsvervangend regiogriffier Drechtsteden.


 

7

min
Besluit

DE DRECHTRAAD
Gelet op artikelen 11 en 12 van het Reglement van Orde van de Drechtraad en gelezen het voorstel van 9 juli 2019;


BESLUIT:


tot opheffing van


- de Ad-hoccommissie Voorbereiding rMJP


- de Ad-hoccommissie Voorbereiding Toetsing Transities


- de Ad-hoccommissie Regeling GRD


- de Ad-hoccommissie Benoeming DSB


met ingang van 1 oktober 2019.


 

8

min
Besluit

DE DRECHTRAAD


Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 13 juni 2019;


Gelet op:


- artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;


- artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;


- de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;


- het besluit van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 18 april 2019 tot oprichting van een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, alsmede de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 21 mei 2019 met kenmerk TAZ / U201900419 / Lbr: 19/039;


BESLUIT:


1. deel te nemen in c.q. lid te worden van de werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten), onder de opschortende voorwaarde dat de aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden deelnemende gemeenteraden geen wensen of bedenkingen ten aanzien van dit besluit ter kennis van de Drechtraad brengen.


2. In het geval dat een aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden deelnemende gemeenteraad wel wensen of bedenkingen ten aanzien van het onder 1 genoemde besluit ter kennis van de Drechtraad brengt, geldt het onder 1 genoemde besluit als een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.


3. De uitoefening van het lidmaatschap en de afvaardiging namens het openbaar lichaam Drechtsteden ligt bij het Drechtstedenbestuur. Het Drechtstedenbestuur kan die afvaardiging opdragen aan de Drechtstedensecretaris en diens plaatsvervanger. De afgevaardigde namens het openbaar lichaam Drechtsteden is gemachtigd om stemrecht uit te oefenen bij te nemen besluiten door de ledenvergadering.


4. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling.


Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 oktober 2019,


 

Bespreekstukken

9

min
Besluit

DE DRECHTRAAD


Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 3 juli 2019;


Gelet op artikel 6 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;


BESLUIT:


1.


De regionale visie sociaal domein vast te stellen, te weten: "Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan: alle inwoners van de Drechtsteden kunnen zelfstandig en volwaardig leven, werken, wonen en meedoen. Waar dat niet lukt, helpen we die mogelijkheden vergroten."


2. In te stemmen met de kaderstellende onderdelen van de visie, te weten: a. de opgaven zoals benoemd in hoofdstuk 2;


b. de ambities zoals besproken in hoofdstuk 2;


c. de speerpunten zoals besproken in hoofdstuk 2.


3. Het Drechtstedenbestuur opdracht te geven om: a. een regionaal uitvoeringsplan sociaal domein op te stellen;


b. In het regionaal uitvoeringsplan rekening te houden met de beschikbaar gestelde middelen en de uitkomsten van de Taskforce.


4. Na vaststelling van de visie aan de gemeenten een zienswijze te vragen, als input voor het uitvoeringsprogramma.


Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 oktober 2019,

10

min
Besluit

DE DRECHTRAAD


Gelet op:


− het besluit van de Drechtraad van 2 juli 2019 voor een taakstelling van € 5,0 miljoen op de GRD-begroting 2020;


− het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 18 september 2019 voor invulling van de taakstelling.


BESLUIT:


1. Het DSB-voorstel van 18 september 2019 inzake de invulling van de bezuinigingsopgave van de agenda van de Drechtraad van 1 oktober 2019 af te voeren.


2. De taakstelling voor de GRD-begroting 2020 te herbevestigen op € 5,0 miljoen, met als verdeling:


− maatregelen sociaal domein € 3,6 miljoen


− maatregelen niet-sociaal domein € 1,4 miljoen


3. De taakstelling voor de GRD begroting 2020 per begrotingsprogramma als volgt vast te stellen::


− Beleid en bestuur € 0,4 miljoen


− Sociale Dienst Drechtsteden € 3,6 miljoen


− Bedrijfsvoering € 1,0 miljoen


4. Het Drechtstedenbestuur op te dragen invulling te geven aan de taakstelling voor de begrotingsprogramma's Beleid en bestuur, en Bedrijfsvoering.


5. Het Drechtstedenbestuur opdracht te geven te komen met voorstellen voor de invulling van € 3,6 miljoen voor het begrotingsprogramma Sociale Dienst Drechtsteden, daarbij onder andere gebruik te maken van maatregelen voorkomend op de volledige lijst die als bijlage is bijgevoegd.


Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 oktober 2019,


 

min
Amendement(en)
Titel: Amendement A3
Status: Verworpen
Indieners:
Voor: 369 Tegen:704
Amendement A3 191001 verworpen CDA Van der Kruijff.pdf
Titel: Amendement minder bezuinigingen op het sociale domein Onafhankelijk Papendrecht A2
Status: Verworpen
Indieners:
Voor:216 Tegen:857
Amendement A2 191001 verworpen OP Lammers.pdf
Titel: Amendement SGP/CU A 1
Status: Aangenomen
Indieners:
Voor: 704 Tegen:369
Amendement A1 191001 aangenomen SGPCU Boudewijn.pdf
min
Toezegging(en)
Toezegger: AW Kolff
Datum gepland: 01-01-2020
Datum gereed:
Voorzitter Kolff zegt toe graag snel met het Presidium in gesprek te gaan over de vraagstukken voor middellange en lange termijn, te weten de eenheid en het benodigde vertrouwen binnen het DSB en de wijze waarop we de Sociale Dienst en de Bedrijfsvoering op politiek bestuurlijk niveau moeten organiseren en of dat de meest efficiënte wijze is. Deadline: 1 januari 2020 (geen termijn genoemd)
Toezegger: PJ Verheij
Datum gepland: 01-01-2020
Datum gereed:
Portefeuillehouder Verheij zegt toe de financiële cijfers die de heer Van Verk heeft genoemd in samenhang met de stukken van de Taskforce met de Auditcommissie of een ander gezelschap financiële mensen te willen bespreken, teneinde te kunnen komen tot een nieuw financieel kader. Deadline: 1 januari 2020 (geen termijn genoemd)

11

min
Besluit

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.